Polityka prywatności

Ważna od 01 października 2023

§1. Postanowienia ogólne

 1. Ta Polityka prywatności i polityka cookies (dalej: Polityka) jest dokumentem powiązanym z Regulaminem i określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej wcagwidget.pl (dalej: Serwis) oraz w ramach usług świadczonych przez WCAG Widget na zasadach określonych w Regulaminie (dalej: Usługi).
 2. Serwis prowadzony jest przez  Motivoart Sławomir Smyk z siedzibą w Warszawie (03-287), ul. Skarbka z Gór 138, NIP: 5562528387, REGON: 340569610. Motivoart świadczy również Usługi w rozumieniu Regulaminu.
 3. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. Motivoart przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych danych i swobodnym przepływie takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 5. Motivoart dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności i informacji w nim podawanych. Motivoart dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym środki programistyczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo i integralność przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, ujawnieniem, utratą i zniszczeniem, jak również niedozwoloną modyfikacją.
 6. Korzystanie z Serwisu oraz Usług wymaga połączenia z siecią Internet, co może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy witryną Serwisu, a użytkownikiem. 


 

§2. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Usług jest Motivoart.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach, zakresie i na podstawach prawnych:
  1. w przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usług (w tym wersji darmowej) – w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług (w tym w wersji demo), a następnie w celu świadczenia tych Usług – dane podane w ramach funkcjonalności Serwisu, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres strony internetowej  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
  2. w przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usług (w tym wersji darmowej) – w celu świadczenia usług prowadzenia Konta Klienta zgodnie z Regulaminem  – dane podane w ramach funkcjonalności Serwisu, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres strony internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. w zakresie danych podanych przez Klienta podczas składania zamówienia odpłatnych Usług - dane podane w ramach funkcjonalności Serwisu wskazane w pkt 2 powyżej, a ponadto firma, numer NIP, kraj, miasto, adres, kod pocztowy -  w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Motivoart wynikających z przepisów prawa podatkowego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. w przypadku korzystania z Serwisu - w celu udostępniania Serwisu - dane osobowe związane z aktywnością na Stronie czyli informacje o przeglądanych treściach, dane o sesjach urządzenia, systemie operacyjnym, przeglądarce, lokalizacji, unikalnym ID, adresie IP – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Motivoart polegających na zapewnieniu możliwości dostępu do Serwisu;
  5. w przypadku korzystania z Serwisu - w celu prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu, ułatwienia korzystania z Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu - dane osobowe dotyczące aktywności w Serwisie oraz ilości spędzanego czasu na każdej z podstron Serwisu, historię wyszukiwania, lokalizację, adres IP, identyfikator urządzenia, dane dotyczące przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Motivoart polegających na prowadzeniu statystyk dla Serwisu oraz weryfikacji ruchu w ramach Serwisu;
  6. w celu marketingu produktu własnych – adres mailowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Motivoart polegających na informowaniu o swojej działalności, świadczonych Usługach, akcjach promocyjnych oraz nowościach.
  7. w przypadku korzystania z funkcjonalności połączenia lub pozostawienia wiadomości - w celu skontaktowania się z użytkownikiem na jego prośbę - dane osobowe wprowadzone przez użytkownika w ramach Serwisu, tj. numer telefonu lub adres e-mail - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Motivoart polegających na kontakt z użytkownikiem na jego żądanie;
  8. w celu rozpatrywania reklamacji, roszczeń i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą – dane osobowe podane w reklamacjach, roszczeniach, żądaniach lub skargach, a także dane dotyczące zakupów lub usług, których dotyczy reklamacja, roszczenie, żądanie lub skarga – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na obsłudze zapytań, wniosków oraz reklamacji oraz w celu realizacji obowiązków Motivoart wynikających z przepisów prawa;
  9. w celu ustalenia, dochodzenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami egzekucyjnymi - dane osobowe podane przy zawieraniu umowy, składaniu reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na dochodzeniu roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. 
 3. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu ich przetwarzania (po okresie przetwarzanie dane osobowe są usuwane z zasobów Administratora). Oznacza to, że:
  1. w przypadku, gdy dane osobowych są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - okres przetwarzania tych danych to okres trwania umowy z osobą, której dane dotyczą oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z takiej umowy (zwykle jest to okres 3 lat od końca roku, w którym umowa została rozwiązana lub wygasła);
  2. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - okres przetwarzania tych danych to okres przechowywania dokumentacji księgowej, który obecnie wynosi 5 lat od końca roku, w którym wystawiony został dany dokument księgowy;
  3. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - okres przetwarzania tych danych to okres, do którego są one przydatne do realizacji danego celu lub okres do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - okres przetwarzania tych danych to okres, do którego są one przydatne do realizacji danego celu lub okres do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w danym celu przez osobę której dane dotyczą. 
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi marketingowe, operacyjne, IT, usługi płatnicze czy podmioty realizujące dostawę zamówień. Podmioty te działają w imieniu Administratora.
 5. Informacje niestanowiące danych osobowych, dotyczące niezalogowanych użytkowników Serwisu przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookies znajdujących się na urządzeniach lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika na urządzeniu użytkownika.
 6. Zgodnie z RODO użytkownik Serwisu oraz WCAG Widget jako osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  1. żądać dostępu do swoich danych osobowych
  2. żądać sprostowania swoich danych osobowych
  3. żądać usunięcia swoich danych osobowych
  4. żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  6. zażądać przenoszenia danych osobowych.
 7. Osoby, których dane dotyczą mogą skorzystać ze swoich praw poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres admin@wcagwidget lub poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Aby umożliwić poprawną identyfikację, w przypadku Klientów żądanie powinno zostać wysłane z adresu e-mail podanego podczas tworzenia Konta. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie może zostać złożone również za pośrednictwem poczty – osoba, której dane dotyczą powinna wysłać list polecony z żądaniem na adres pocztowy Motivoart.
 8. Administrator udzieli odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą bez zbędnej zwłoki – a w każdym przypadku nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Okres jednego miesiąca, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać w razie potrzeby przedłużony z uwagi na złożoność lub liczbę wniosków - następować to będzie tylko w szczególnych sytuacjach.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w sposób analogiczny jak opisany w pkt 10 powyżej). 
 10. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca zarzucanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych w ramach Serwisu, Usług oraz WCAG Widget zawsze jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest warunkiem korzystania z niektórych usług lub funkcjonalności Serwisu, Usług lub WCAG Widget. Ponadto niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Motivoart podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą
 12. Osoby, które korzystają z rozwiązań zapewnianych przez WCAG Widget, które są dostępne na stronach internetowych należących do podmiotów trzecich powinny pamiętać, że w takim przypadku Motivoart wyłącznie zapewnia rozwiązania techniczne umożliwiające połączenie oraz podjęcie innych działań - w takim przypadku Motivoart działa jako tzw. podmiot przetwarzający (czyli podmiot realizujący pewne czynności na danych w imieniu administratora), zaś administratorem danych takiej osoby jest podmiot, do którego należy dana strona.

 

§3. Pliki cookies

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) stanowią niewielkie pakiety danych informatycznych, w szczególności małych fragmentów tekstu, które zapisywane są w urządzeniach końcowych (np. Smartfonie, komputerze) użytkownika sieci Internet przez strony internetowe, w tym Serwis, które osoba ta odwiedza. W plikach cookies zawartych jest szereg informacji, które są często niezbędne dla prawidłowego działania stron internetowych (dalej: Pliki Cookies).
 2. Podczas przeglądania Serwisu stosowane są Pliki Cookies.
 3. Stosowane przez WCAG Widget Pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkowników Serwisu. 
 4. Zakres Plików Cookies, które mogą być instalowane na urządzeniu danego użytkownika jest uzależnione od jego wyborów podjętych w ramach Serwisu. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na inne Pliki Cookies, zgodnie z funkcjonalności i informacjami wyświetlanymi w ramach Serwisu, wykorzystywane będą wyłącznie niezbędne Pliki Cookies, tj. takie pliki, które są niezbędne do prawidłowego wyświetlenia Serwisu oraz korzystania z niego przez użytkownika. 
 5. WCAG Widget wykorzystuje następujące rodzaje Plików Cookies:
  1. Pliki Cookies sesyjne: które są przechowywane na urządzeniu użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika;
  2. Stałe Pliki Cookies: są przechowywane na urządzeniu użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Nie są one usuwane z urządzenia użytkownika po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia.
 6. WCAG Widget w ramach Serwisu wykorzystuje następujące typy Plików Cookies:
  1. niezbędne (techniczne), które są wymagane by Serwis mógł poprawnie działać. WCAG Widget wykorzystuje je by:
   1. umożliwić użytkownikowi korzystanie z usług dostępnych w Serwisie;
   2. utrzymać sesję użytkownika w Serwisie;
   3. zapewnić odpowiednie wyświetlanie Serwisu;
   4. zapamiętać czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie wybranych treści;
  2. marketingowe, które są wykorzystywane do działań marketingowych
  3. analityczne, które są wykorzystywane do mierzenia aktywności użytkowników w Serwisie oraz efektywności działań marketingowych prowadzonych przez Administratora. Administrator wykorzystuje je by:
   1. badać statystyki ruchu w Serwisie;
   2. sprawdzać źródła ruchu w Serwisie tj. źródła przekierowań.
 7. WCAG Widget używa Plików Cookie podmiotów trzecich w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk – w celu ulepszania Serwisu, jego struktury i zawartości, poprzez narzędzia analityczne Google Analytics - przez Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii. Polityka prywatności Google jest dostępna tutaj: https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/partner-sites;
  2. profilowania użytkowników - a następnie wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, za pomocą narzędzia reklamy internetowej Google Adwords - przez Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii. Polityka prywatności Google jest dostępna tutaj: https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/partner-sites;
  3. w celu promocji (reklamy) Serwisu i Usług za pomocą rozwiązań dostarczanych przez platformę YouTube. Polityka prywatności YouTube jest dostępna tutaj: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/;
  4. w celu promocji (reklamy) Serwisu i Usług za pomocą rozwiązań dostarczanych w ramach Bing zapewnianego przez Microsoft Corporation. Polityka prywatności dotycząca Bing jest dostępna tutaj: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement;
  5. w celu promocji (reklamy) Serwisu i Usług za pomocą Facebook Ads - przez Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii. Polityka prywatności Facebooka jest dostępna tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation, https://www.facebook.com/help/cookies/;
  6. w celu promowania Serwisu i Usług pomocą sieci społecznościowej LinkedIn - przez LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii. Polityka prywatności LinkedIn jest dostępna tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
 8. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie Plików Cookies dla konkretnej witryny lub dla wszystkich witryn internetowych. 
 9. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie, w ustawieniach wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki internetowej, zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę Plików Cookies całkowicie bądź wprowadzić ograniczenia. 
 10. WCAG Widgetf informuje, że wprowadzenie ograniczenia stosowania Plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcje Serwisu.